×
Home Collectie Events Over ons Contact

Privacyreglement


 PRIVACYREGLEMENT KOLLENBURG ANTIQUAIRS B.V.

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

•    “Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

•    “Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

•    “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Voor dit privacyreglement is dat Kollenburg Antiquairs B.V.

•    “Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

•    “Ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijk recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

•    “Derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

•    “Cliënt”: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waar Kollenburg Antiquairs B.V. een aanbieding of overeenkomst mee is aangegaan.

 
Inleiding

Dit privacyreglement heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens door Kollenburg Antiquairs B.V. in het kader van onze dienstverlening (hierna: ‘Kollenburg Antiquairs B.V.’ of ‘wij’).

Kollenburg Antiquairs B.V. handelt in antieke kunstvoorwerpen. Daarbij treedt Kollenburg Antiquairs B.V. behalve als verkoper van eigen kunstvoorwerpen ook op als verkoper van in consignatie gegeven kunstvoorwerpen en als bemiddelaar. Daarnaast verricht Kollenburg Antiquairs B.V. taxatiewerkzaamheden, onderzoekswerkzaamheden, restauratiewerkzaamheden, adviseringswerkzaamheden en catalogiseringswerkzaamheden. Bij de uitvoering van haar dienstverlening, verwerkt Kollenburg Antiquairs B.V. bepaalde Persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met de Persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit betekent onder andere dat Kollenburg Antiquairs B.V.:

•    u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de Persoonsgegevens worden verwerkt;
•    Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
•    passende beveiligingsmaatregelen treft om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
•    u informeert over uw rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die door Kollenburg Antiquairs B.V. worden verwerkt.

Bovenstaande onderwerpen komen in dit privacyreglement aan bod. Dit privacyreglement is verdeeld in drie delen.

A.    In deel A leggen wij u uit hoe Kollenburg Antiquairs B.V. omgaat met de Persoonsgegevens van Cliënten. Ook wordt in dit deel uiteengezet voor welk doeleinde en op welke grondslag Persoonsgegevens van Gebruikers worden verwerkt, en wat de bewaartermijn is.
B.    In deel B staat uitgewerkt hoe Kollenburg Antiquairs B.V. omgaat met persoonsgegevens die bij Kollenburg Antiquairs B.V. binnenkomen via de website van Kollenburg Antiquairs B.V.
C.    In deel C staat uitgewerkt hoe Kollenburg Antiquairs B.V. uw Persoonsgegevens beveiligt, wat uw rechten zijn en bij wie u terecht kunt met vragen of klachten over dit privacyreglement.

Rechtmatige Verwerking

Kollenburg Antiquairs B.V. staat er voor in dat zij alleen op geheel rechtmatige wijze Persoonsgegevens zal verwerken, die niet onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er zullen niet meer Persoonsgegevens worden verwerkt dan voor het doeleinde nodig is. Uw Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door werknemers van Kollenburg Antiquairs B.V. die een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. Dit privacyreglement komt tot stand en wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de directie van Kollenburg Antiquairs B.V.

 
Deel A

1.    Persoonsgegevens die worden verwerkt door Kollenburg Antiquairs B.V.
Kollenburg Antiquairs B.V. kan de volgende persoonsgegevens van zijn Cliënten verwerken:

-    Naam (en eventueel titel).
-    Adresgegevens.
-    E-mail adres.
-    Telefoonnummer.
-    Geboortedatum.
-    Rekeningnummer.
-    Een kopie van uw identiteitsbewijs/BSN
-    Financiële transacties verricht tussen Kollenburg Antiquairs B.V. en de Cliënt (inclusief de betaling van belastingen daarover en inclusief betalingen met betrekking tot vergunningen of invoer-/uitvoerrechten).
-    Informatie met betrekking tot het beoogde doel en de aard van transactie tussen Kollenburg Antiquairs B.V. en Cliënt.
-    Informatie met betrekking tot de oorsprong van de geldmiddelen waarmee een transactie van €10.000,00 of meer tussen Cliënt en Kollenburg Antiquairs B.V. wordt verricht.
-    Informatie met betrekking tot het risicoprofiel van de Cliënt die een transactie aangaat met Kollenburg Antiquairs B.V. van €10.000,00 of meer.
-    Welke kunstvoorwerpen van Kollenburg Antiquairs B.V. zijn gekocht, op welke datum en voor welk bedrag en op welke wijze deze aankoop is betaald.
-    Welke kunstvoorwerpen aan Kollenburg Antiquairs B.V. zijn verkocht, op welke datum, voor welk bedrag en op welke wijze Kollenburg Antiquairs B.V. de Cliënt daarvoor heeft betaald.
-    Welke kunstvoorwerpen aan Kollenburg Antiquairs B.V. in consignatie zijn gegeven, op welke datum, onder welke voorwaarden en voor welke termijn.
-    Op welke kunstvoorwerpen een overeengekomen opdracht toepassing heeft
-    Alle met Kollenburg Antiquairs B.V. gesloten overeenkomsten.
-    Alle met Kollenburg Antiquairs B.V. gevoerde correspondentie.
-    Verzekeringsgegevens met betrekking tot de kunstvoorwerpen waarop de tussen Kollenburg Antiquairs B.V. en Cliënt gesloten overeenkomst ziet.
-    Informatie die Kollenburg Antiquairs B.V. nodig heeft in verband met het opstarten van een juridische procedure.
-    Camerabeelden in de galerie.

2.    Wijze van verzamelen van persoonsgegevens
Kollenburg Antiquairs B.V. verzamelt de persoonsgegevens wanneer u die verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met Kollenburg Antiquairs B.V., door een contactformulier in te vullen op de website van Kollenburg Antiquairs B.V. of door op andere wijze contact met Kollenburg Antiquairs B.V. tot stand te brengen waarbij u aangeeft interesse te hebben in het sluiten van een overeenkomst met Kollenburg Antiquairs B.V.

3.    Doeleinden
Kollenburg Antiquairs B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegeven voor de volgende doeleinden:
-    Het tot stand brengen van een overeenkomst tussen de Cliënt en Kollenburg Antiquairs B.V.;
-    Het kunnen uitvoeren van de tussen Kollenburg Antiquairs B.V. en de Cliënt gesloten overeenkomst waaronder:
o    Het kunnen onderhouden van contact met de Cliënt,
o    Het kunnen versturen van facturen naar de Cliënt,
o    Het kunnen doen van betalingen aan de Cliënt,
o    Het kunnen verzenden van gekochte goederen,
o    Het bezoeken van de Cliënt voor taxatie-, onderzoeks-, catalogiserings- of advieswerkzaamheden,
o    Het kunnen versturen van taxatie-, onderzoeks-, adviseringsrapporten en van opgestelde catalogi,
o    Het kunnen bemiddelen tussen Cliënt en potentiële wederpartijen,
o    Het in consignatie verkopen namens Cliënt.
-    Het onderhouden van Cliëntcontact middels het verzenden van een nieuwsbrief, indien u zich daarvoor heeft opgegeven.
-    Het bijhouden van de interne (financiële) administratie.
-    Het voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen die op Kollenburg Antiquairs B.V. rusten, bijvoorbeeld met betrekking tot wettelijk verplicht Cliëntonderzoek, fraudebestrijding, witwasbestrijding en belastingwetgeving.
-    Het in het maatschappelijk belang en in het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke (Kollenburg Antiquairs B.V.) bijhouden van ‘provenance’ (herkomstinformatie) over de door Kollenburg Antiquairs B.V. onderzochte en verhandelde kunstvoorwerpen. Meer specifiek: het belang van de Cliënt in of eigendom van een kunstvoorwerp verhandeld of onderzocht door Kollenburg Antiquairs B.V.; informatie met betrekking tot (beschuldigingen van) fraude, diefstal of andere onwetmatige activiteiten met betrekking tot enig aan u gelinkt kunstvoorwerp, verhandeld of onderzocht door Kollenburg Antiquairs B.V.; Communicatie met politie, rechterlijke macht, overheden of andere handhavende autoriteiten met betrekken tot de Cliënt of aan de Cliënt in eigendom toebehorende kunstvoorwerpen.
-    Het veilig houden van de medewerkers van Kollenburg Antiquairs B.V., de Cliënt en de in de galerie van Kollenburg Antiquairs B.V. bevindende kunstvoorwerpen (camerabeelden).

4.    Grondslagen

Kollenburg Antiquairs B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken op grond van de volgende grondslagen:
-    Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u als Cliënt en Kollenburg Antiquairs B.V. gesloten overeenkomst.
-    Verwerking van uw persoonsgegevens is voor Kollenburg Antiquairs B.V. noodzakelijk om aan op grond van de wet op Kollenburg Antiquairs B.V. rustende verplichtingen te kunnen voldoen:
o    (Bijvoorbeeld) Op grond van de ‘Richtlijn 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering’ en de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ is Kollenburg Antiquairs B.V. voor het aangaan van elke nieuwe relatie waarbij de waarde van de transactie of een reeks van onderling samenhangende transacties €10.000,- of meer bedraagt, verplicht de volgende gegevens voorafgaand aan het aangaan van de zakelijke relatie of het verrichten van de transactie en gedurende 5 jaar na het eindigen van de zakelijke relatie of occasionele transactie tussen Kollenburg Antiquairs B.V. en Cliënt, te bewaren en indien de Financial Intelligence Unit –Nederland daarom vraagt (of indien Kollenburg Antiquairs B.V. een wettelijke meldingsplicht heeft), die gegevens aan de FIU-Nederland te verstrekken:
§    Persoonsgegevens (naam, adres, leeftijd, geslacht),
§    Documenten ter verificatie van de identiteit,
§    Indien Cliënt een rechtspersoon is, van de uiteindelijke begunstigde natuurlijke persoon achter die rechtspersoon, de bovenstaande gegevens en het financieel belang van die natuurlijke persoon in Cliënt,
§    Risicoprofiel van Cliënt,
§    Alle informatie en bewijzen van de financiële transacties verricht tussen Kollenburg Antiquairs B.V. en Cliënt,
§    (Informatie over) de oorsprong van de door Cliënt gebruikte geldmiddelen,
§    Doel en beoogde aard van de tijdens de zakelijke relatie tussen Kollenburg Antiquairs B.V. en Cliënt verrichte transacties.

-    Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak voortvloeiende uit het algemeen belang, rustende op Kollenburg Antiquairs B.V., zijnde het verrichten van kunsthistorisch onderzoek, het bijhouden van de provenance van de door Kollenburg Antiquairs B.V. verhandelde en onderzochte kunstvoorwerpen en fraudebestrijding.
-    Verwerken van uw persoonsgegevens is in het gerechtvaardigd belang van Kollenburg Antiquairs B.V., namelijk voor het voeren van de interne administratie.
-    Indien geen van bovenstaande grondslagen van toepassing is, kan Kollenburg Antiquairs B.V. uw persoonsgegevens verwerken op grond van uitdrukkelijk door u verstrekte toestemming, indien u deze toestemming daarvoor heeft gegeven. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken.
 
5.    Bewaartermijn
Kollenburg Antiquairs B.V. verwijdert uw Persoonsgegevens indien Kollenburg Antiquairs B.V. daartoe opdracht krijgt van u (tenzij registratie van uw persoonsgegevens noodzakelijk is op grond van een van de bovenstaande grondslagen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een wettelijke plicht) of indien er geen (wettelijke) grondslag meer bestaat om de Persoonsgegevens te verwerken.

De Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke administratieplichten te voldoen, bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn. Overige Persoonsgegevens zullen worden verwijderd na beëindiging van de relatie met onze Cliënt.
 
Deel B

1.    Gegevens van bezoekers van de website van Kollenburg Antiquairs B.V.

Contactformulier
Als u per e-mail of door middel van het contactformulier contact met ons zoekt, dan worden de door u opgegeven gegevens opgeslagen ten einde uw verzoek en eventuele vervolgvragen te kunnen behandelen.

Verwijdering of beperking van Verwerking van gegevens
Wij gaan uit van het principe dat wij zo weinig mogelijk gegevens opslaan. Daarom slaan wij uw Persoonsgegevens slechts zo lang op als voor de hier genoemde doelen nodig is of als op grond van de veelvuldige door de wetgever voorgeschreven bewaartermijnen verplicht is. Na verval van het doel of afloop van de termijnen worden standaard en conform de wettelijke voorschriften de betreffende gegevens verwijderd of wordt de Verwerking beperkt.

Cookies
Net zoals vele andere websites gebruiken ook wij zogenoemde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanuit een websiteserver op uw harde schijf worden geplaatst. Hierdoor verkrijgen wij automatisch bepaalde gegevens over uw computer, zoals bijvoorbeeld IP-adres, gebruikte browser en besturingssysteem, en over uw verbinding met het internet.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of om virussen op een computer te plaatsen. Met behulp van de gegevens in de cookies maken wij het voor u makkelijker om op onze website te surfen en kunnen wij de correcte weergave van onze webpagina’s mogelijk maken.
Wij zullen in geen geval de door ons vastgelegde gegevens doorgeven aan derden of zonder uw toestemming deze koppelen aan Persoonsgegevens.
Uiteraard kunt u onze website in principe ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser. Maak gebruik van de helpfunctie van uw internetbrowser als u wilt weten hoe u de instellingen kunt wijzigen. Houdt u er wel rekening mee dat sommige toepassingen op onze website mogelijk niet goed werken, als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Uw rechten op inzage, rectificatie, beperking van Verwerking, verwijdering en bezwaar
U heeft het recht om te allen tijde inzage te krijgen in de door ons van u opgeslagen Persoonsgegevens. Eveneens heeft u het recht op rectificatie, beperking van inzage of, afgezien van de voor de afhandeling van zaken verplichte gegevensopslag, verwijdering van uw Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. De contactgegevens staan helemaal onderaan.
Om te zorgen dat een beperking van de Verwerking in gegevens te allen tijde in acht genomen kan worden genomen, moeten deze gegevens ter controle in een beperkt toegankelijk bestand ter beschikking worden gehouden. U kunt ook vragen om verwijdering van de gegevens, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht is. Voor zover er zo een verplichting bestaat, beperken wij op uw verzoek de Verwerking van uw gegevens.
Wijzigingen of herroeping van toestemming kunt u door een desbetreffende mededeling ons doen toekomen. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

Vragen
Indien u vragen heeft over gegevensbescherming kunt u ons een e-mail of brief sturen.

Ons postadres is:

Kollenburg Antiquairs B.V.
Postbus 171
5688 ZK  OIRSCHOT
The Netherlands

Wij zijn te bereiken via:

Email: info@kollenburgantiquairs.com
Telefonisch: 0031(0)499578037

Deel C

Beveiliging

Een adequate beveiliging van uw Persoonsgegevens is zeer belangrijk. Kollenburg Antiquairs B.V. zal alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen, om de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van uw Persoonsgegevens veilig te stellen en om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verspreiding, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang tot de opgeslagen verwerkte gegevens. Deze maatregelen zullen te allen tijde een adequaat niveau van bescherming bieden, gelet op de huidige en toekomstige stand van de techniek.

Om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te kunnen waarborgen, zal Kollenburg Antiquairs B.V. er voor zorgen dat uw Persoonsgegevens die door Kollenburg Antiquairs B.V. worden verwerkt, en de Persoonsgegevens die in de administratie systemen van Kollenburg Antiquairs B.V. zijn opgeslagen, veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn. Ook sluiten wij met al onze werknemers, en met Derden en/of Verwerkers indien aan hen Persoonsgegevens worden verstrekt, geheimhoudingsverklaringen. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen van uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Procedure Datalek

Ondanks de genomen technische en organisatorische maatregelen aan de zijde van Kollenburg Antiquairs B.V., kan onverhoopt een inbreuk in verband met de Persoonsgegevens ontstaan, waarbij de Persoonsgegevens daadwerkelijk zijn vernietigd of verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt op een manier die onrechtmatig is (hierna: ‘Datalek’). Kollenburg Antiquairs B.V. beoordeelt als Verwerkingsverantwoordelijke of het Datalek gemeld dient te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkene(n). De verantwoordelijkheid voor de (correcte, tijdige en volledige) melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkene(n) binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn ligt bij Kollenburg Antiquairs B.V.

Verstrekking van Persoonsgegevens aan Derden en Verwerkers

Onder bepaalde omstandigheden kunnen Persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld aan Derden en Verwerkers. Er wordt altijd een overeenkomst gesloten tussen Kollenburg Antiquairs B.V. en bovengenoemde Derden en verwerkers, waarin nauwkeurige afspraken worden gemaakt over de vertrouwelijkheid, integriteit en beveiliging van de Persoonsgegevens.
Kollenburg Antiquairs B.V. kan uw gegevens doorgeven aan derde partijen, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals het laten vervoeren van uw gekochte/ onderzochte kunstvoorwerpen) of wanneer Kollenburg Antiquairs B.V. daartoe verplicht is op grond van de wet (bijvoorbeeld wanneer de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme die gegevens opvraagt).

Doorgifte van Persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken, doordat deze aan een buitenlandse vennootschap ‘doorgegeven’ kunnen worden. Dit gebeurt enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Kollenburg Antiquairs B.V. en Cliënt, of met uw toestemming. Denk daarbij aan het regelen van het transport van uw (aangekochte) kunstvoorwerp of aan contacten met externe kunsthistorische onderzoekers in verband met onderzoek naar uw kunstvoorwerp. Indien Persoonsgegevens binnen of buiten de Europese Unie worden verwerkt, sluit Kollenburg Antiquairs B.V. met die buitenlandse Verwerker een overeenkomst, waarin nauwkeurige afspraken zijn gemaakt over de vertrouwelijkheid, integriteit en beveiliging van de Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

Inzage in uw Persoonsgegevens
U heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op uw persoon betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen. Wij delen een ieder op diens verzoek – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of Persoonsgegevens worden verwerkt die hem/haar betreffen.

Indien dat het geval is, verstrekken wij de verzoeker desgewenst schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de categorieën gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft, de categorieën Ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens. Kollenburg Antiquairs B.V. kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met de bescherming van de betrokkene(n) of van de rechten en vrijheden van Derden.

Rectificatie en/of verwijdering en/of beperking van uw Persoonsgegevens
Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaan wij over tot verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker verwerkte Persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de Verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijke voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van de betrokkene dient de aan te brengen wijzigingen te bevatten. Ook verzoeken wij u om aan ons toe te lichten waarom u het niet eens bent met de persoonsgegevensverwerking.

Wij delen u zo spoedig mogelijk mee of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Kollenburg Antiquairs B.V. draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe verwijderen indien:
•    de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt;
•    u bezwaar maakt tegen de Verwerking van de Persoonsgegevens en er geen reden is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken;
•    de persoonsgegevens door ons niet verwerkt hadden mogen worden (onrechtmatige Verwerking);
•    de wet ons verplicht om de Persoonsgegevens te verwijderen.

Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit privacyreglement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:

Ons postadres is:

Kollenburg Antiquairs B.V.
Postbus 171
5688 ZK  OIRSCHOT
The Netherlands

Wij zijn te bereiken via:

Email: info@kollenburgantiquairs.com
Telefonisch: 0031(0)499578037

Wanneer u vindt dat er niet goed wordt omgegaan met uw Persoonsgegevens, kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over dit privacyreglement of de Verwerking van uw Persoonsgegevens door Kollenburg Antiquairs B.V., dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Ons postadres is:

Kollenburg Antiquairs B.V.
Postbus 171
5688 ZK  OIRSCHOT
The Netherlands

Wij zijn te bereiken via:

Email: info@kollenburgantiquairs.com
Telefonisch: 0031(0)499578037
Wijzigingen en inwerkingtreding

Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Als wij het privacyreglement in belangrijke mate veranderen zullen wij de Cliënten, die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan, hiervan op de hoogte brengen.
Het privacyreglement is in te zien en gratis te downloaden via onze website: https://www.kollenburgantiquairs.com
Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 07-10-2020.